Vzw Aalsterse Sportcentra

 

(053 73 22 62

 

Ê 053 73 22 69

 

sportdienst@aalst.be

 

 

REGLEMENT GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIE DIE WORDT VERHUURD DOOR DE VZW AALSTERSE SPORTCENTRA.

 

-Beukenhof, Langestraat - Aalst

-Denderdal, Kortestraat - Erembodegem-Aalst, 053 73 22 64

-Faluintjes, Beugemstraat - Moorsel-Aalst, 053 73 22 65

-KTA1, C. Haeltermanstraat - Aalst, 053 78 73 14

-Nieuwbeek, Capucienenlaan - Aalst

-Osbroek, Fr. Blanckaertdreef - Aalst, 053 73 22 67

-Ten Rozen, Rozendreef – Aalst, 053 73 22 66

 

Artikel 1- De accommodatie wordt verhuurd door de vzw Aalsterse Sportcentra en staat onder het beheer van de vzw Aalsterse sportcentra.

 

Artikel 2- De accommodatie is het volledige jaar toegankelijk voor het publiek, rekening houdend met de dienstregeling die bepaald wordt door de raad van bestuur van de vzw en de stad Aalst. Principieel is de sportaccommodatie gesloten op wettelijke feest- en verlofdagen plus 1ste werkdag van het jaar, zondag, maandag en dinsdag van carnaval.

 

Artikel 3- Elk gebruik dient vooraf ofwel op de dienst Sport ofwel schriftelijk ofwel via mail worden aangevraagd. (dienst Sport, Zwarte Zustersstraat, 17- 9300 Aalst) (sportdienst@aalst.be)

Enkel in het sportcentrum Osbroek kunnen de omnisportterreinen (korfbal, handbal, tennis, volleybal, voetbal) en de beachvolleybalterreinen ter plaatse worden gehuurd en contant worden betaald. De gebruiker dient steeds naam, volledig adres en geboortedatum op te geven.

 

Artikel 4- De toewijzing van de sportaccommodatie is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de dienst Sport.

 

Artikel 5- De sportaccommodatie mag slechts gebruikt worden tijdens de overeengekomen periode van ter beschikkingstelling. Sporters mogen enkel de terreinen, lokalen en materialen gebruiken die zijn toegewezen. Personen, die niet aan de sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot het publieksgedeelte.

 

Artikel 6- Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vergezeld van een meerderjarig persoon.

 

Artikel 7- Het gebruik van de sportaccommodatie of een gedeelte ervan houdt tevens het gebruik in van kleedkamers en douches. (geen douches in de Nieuwbeek).

De te gebruiken kleedkamers zullen worden meegedeeld aan de ingang.

 

Artikel 8- Het gebruik van de kleedkamers en de douches dient zich te beperken tot maximum 20 minuten voor en na de huurperiode.

 

Artikel 9- De gebruiker mag de accommodatie uitsluitend aanwenden volgens hun bestemming. De gebruikers mogen hun gebruiksrecht NIET overdragen aan derden.

 

Artikel 10- De gebruiker mag het sportterrein pas betreden bij het ingaan van het toegekende gebruiksuur. Het plaatsen en wegbergen van de toestellen en/of materialen is in de huurtijd inbegrepen.

Als een gebruiker zijn gebruiksperiode afsluit, is hij verplicht om – met medewerking van de toezichter- in te staan voor het tijdig klaarzetten en opruimen van het gebruikte sportmateriaal.

De toezichter is dus gemachtigd om voor het einde van het gebruiksuur en afhankelijk van het geplaatste materiaal, de activiteiten stil te leggen.
Ongeacht de aard van de activiteit kan de tijdslimiet
NIET overschreden worden. Bij overtreding zal de huurprijs per uur x 3 aangerekend worden.

 

Artikel 11- De sportvloer mag enkel worden betreden met aangepast schoeisel. ( stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer nalaten).

Het gebruik van lijm (bij handbal) is verboden.

Het reinigen van sportschoeisel onder de douches is VERBODEN.

 

Artikel 12- Het is VERBODEN:

- te roken;

- spijzen en dranken te nuttigen buiten de cafetaria; uitzondering wordt gemaakt voor water dat gegeven wordt ter verfrissing van de spelers tijdens trainingen of wedstrijden;

- de goede zeden te verstoren;

- de openbare orde te verstoren;

- in de sportaccommodatie etenswaren te verkopen.

 

Artikel 13- De gebruiker betaalt een vergoeding op basis van de vastgestelde tarieven.

 

Artikel 14- Bij elke aangetekende aanmaning tot betaling zullen 15 euro administratieve- en verzendingskosten worden aangerekend. Na de 2e herinnering wordt de toegang tot de sportaccommodatie geweigerd.

 

Artikel 15- Bij binnen activiteiten worden annulaties enkel terugbetaald indien de annulatie 5 werkdagen op voorhand schriftelijk wordt meegedeeld.

Bij buiten activiteiten (beachvolley en gebruik van polyvalente ruimte) kan een annulatie op de dag zelf worden doorgegeven aan de toezichters van sportcentrum Osbroek (enkel ingeval bij slecht weer). Bij niet tijdig vereffenen van de openstaande rekening(en) van het voorbije seizoen, kan de huurder geen aanspraak maken op nieuwe reservaties.

 

Artikel 16- De vzw Aalsterse Sportcentra en de stad Aalst kunnen ten allen tijde de sportaccommodatie sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of ingeval van overmacht, zonder dat de gebruiker hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.

 

Artikel 17- De aanvragen voor gebruik worden behandeld volgens voorrangslijst:

a. eigen organisaties ( stadsbestuur)

b. reeds gebruiker en verenigingen van Aalst voor wedstrijden in competitie

c. reeds gebruiker en verenigingen van Aalst voor training in competitie

d. reeds gebruiker en recreatieclubs van Aalst

e. reeds gebruiker en verenigingen of scholen van Aalst

f. verenigingen van Aalst voor wedstrijd in competitie

g. verenigingen van Aalst voor training in competitie

h. verenigingen of scholen van Aalst

i. particulieren van Aalst

j. verenigingen van buiten Aalst, competitie

k. verenigingen van buiten Aalst, training

l. verenigingen, scholen, particulieren van buiten Aalst

 

Artikel 18- Een E.H.B.O. – lokaal is ter beschikking. Coolpack kan gebruikt worden enkel in ruil van een identiteitskaart.

 

Artikel 19 - Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke toezichter.

 

Artikel 20- Het voeren van publiciteit, gebruik materialen niet eigen aan de sportaccommodatie en gebruik audio visuele middelen dient 2 maanden vooraf schriftelijk te worden aangevraagd aan de dienst sport.

 

Artikel 21- De vzw Aalsterse sportcentra en de stad Aalst kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij ongevallen, schade aan derden, gebeurlijke ongevallen door derden, schade aan of verlies van persoonlijke materieel.

 

Artikel 22- De verantwoordelijke toezichter heeft als taak onderhavig reglement uit te voeren. Elke klacht moet via de dienst Sport aan de vzw Aalsterse Sportcentra overgemaakt worden. Gebruikers die de bepaling van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de sportaccommodatie te verlaten. De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van weerspannigheid.

 

Artikel 23- Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat de gebruiker automatisch akkoord met het reglement gebruik van sportaccomodatie verhuurd door de vzw Aalsterse sportcentra.

Het reglement hangt op een duidelijke plaats in de inkomhal van de sportaccommodatie.

 

Artikel 24- Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement kan leiden tot uitsluiting, zonder enige ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker kan aanspraak maken op enige schadevergoeding.