STEDELIJK REGLEMENT VOOR ERKENNING ALS
“ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING”

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

sport: activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat (“Bloso”)

sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport.

ERKENNINGVOORWAARDEN:

Artikel 1

Enkel de sportverenigingen, die een sport beoefenen met vermelding op de stedelijke sporttakkenlijst, komen in aanmerking voor erkenning. Bij het opstellen van deze lijst zal rekening gehouden worden met bestaande lokale situaties en tradities. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds wijzigingen aanbrengen aan deze lijst, na advies van de sportraad.

Sportverenigingen die bij een door de Vlaamse regering erkende Vlaamse Sportfederatie zijn aangesloten, worden automatisch erkend indien zij ook voldoen aan de andere erkenningsvoorwaarden (Decreet Sport voor Allen-beleid 9 maart 2007, artikel 15 b)

Artikel 2

Organisatoren van sportmanifestaties vallen onder een apart erkenningsreglement;

Artikel 3

De vereniging moet een reglementaire vzw zijn met statuten of een feitelijke vereniging met statuten of een huishoudelijk reglement en zonder winst- of handelsoogmerk.

Artikel 4

verenigingen die reeds erkend worden als stedelijke jeugdvereniging, seniorenvereniging of culturele vereniging via andere stedelijke reglementen komen niet in aanmerking voor erkenning als stedelijke sportvereniging.

verenigingen met afdelingen in andere gemeenten kunnen alleen erkend worden voor de plaatselijke afdeling.

Artikel 5

De vereniging moet geleid worden door een autonoom bestuur van minimum drie bestuurders, bij voorkeur een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 6

De vereniging moet minstens 6 actieve leden hebben.

Artikel 7

De vereniging moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar actief zijn.

Artikel 8

De vereniging moet een minimum van 25 weken sportwerking op jaarbasis aantonen.

Artikel 9

De vereniging moet haar normale sportieve activiteiten (structurele sportwerking) ontplooien op het grondgebied van de stad Aalst. Uitzondering wordt gemaakt voor sportverenigingen waarvoor de specifieke accommodatie niet of onvoldoende voorhanden is in Aalst. De bewijslast hiervoor ligt bij de vereniging.

Artikel 10

Een meerderheid van de sportende leden moeten woonachtig zijn op grondgebied Aalst. Op advies van de sportraad kunnen eventueel uitzonderingen worden toegestaan.

Artikel 11

De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders, medewerkers en lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.

Artikel 12

De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. Dit moet blijken uit de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

Artikel 13

Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning op basis van de ingediende aanvraag, na advies van de raad van bestuur van de sportraad.

Artikel 14

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst.

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke sportdienst.

Artikel 15

De toegekende erkenning is geldig voor de lopende bestuursperiode of tot de sportvereniging niet meer voldoet aan de vermelde erkenningsvoorwaarden. Elke relevante wijziging moet door de vereniging schriftelijk aan de sportdienst gemeld worden.

Na het hernieuwen van de gemeenteraad moeten alle sportverenigingen hun erkenning opnieuw aanvragen.

Aanvraagformulier(Zie documenten)