ALGEMEEN REGLEMENT

 

VAN HET M.T.S.A.

 

AANGESLOTEN BIJ DE K.B.L.V.B.

 

HOOFDSTUK I : Samenstelling en Beheer

Art. 1 - Oprichting

 

Het Mini-Tornooi der Stad Aalst werd gesticht op 1 september 1969.

Het M.T.S.A. is sedert 6 juli 1979 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond (K.B.L.V.B.).

In het speelseizoen 2011 – 2012 wordt de feitelijke vereniging M.T.S.A. omgezet in de Vereniging zonder Winstoogmerk (V.Z.W.) Minitornooi van de Stad Aalst ( M.T.S.A ).

 

Art. 2 - Doel

 

Het M.T.S.A. heeft tot doel, met uitsluiting van alle politieke en wijsgerige overwegingen en met inachtneming van de Belgische wetgeving, het Europees verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind,mede te werken aan de lichamelijke opvoeding door de verspreiding van de liefhebbersvoetbalsport in Aalst en omstreken.

 

Art. 3 - Administratie

 

Het beheer en de administratie zal worden waargenomen door de gemachtigden die daartoe werden aangesteld door de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Art. 4 - Samenstelling

 

Het M.T.S.A. is samengesteld uit clubs die recht hebben op deelneming aan de officiële competities en stemrecht hebben op algemene vergaderingen waarop zij zich laten vertegenwoordigen door één van de officiële bestuursverantwoordelijken.

 

Alle voorstellen van een lid van de algemene vergadering of van een lid van de Raad van Bestuur die een grondige wijziging van dit reglement met zich zou meebrengen worden aan het stemrecht van de algemene vergadering onderworpen.

 

De wijze van oproeping tot de algemene vergadering, de plaats waar deze algemene vergadering zal plaatshebben, de aanwezigheidsvereisten en de meerderheden der leden vooraleer tot een beslissing te kunnen komen worden uitdrukkelijk bepaald in de Statuten van de VZW.

 

Art. 5 - Duur

 

De duur van de opgerichte VZW zal onbeperkt zijn.

 

De wijze waarop de VZW zal kunnen worden ontbonden alsmede de bestemming van het bezit van het M.T.S.A. zullen in de statuten van de VZW worden bepaald.

 

Art. 6 - Omvang van de bevoegdheden

 

Het M.T.S.A. heeft beslissingsmacht over alle houders van een lidkaart.

Alle leden worden geacht dit reglement te kennen evenals de aanvullende beslissingen. Door de ondertekening van een aansluitingsformulier verbinden ze zich ertoe de reglementen te eerbiedigen.

Alle in dit reglement niet voorziene gevallen worden beslecht door de Raad van Bestuur en/of ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering, en dit volgens de modaliteiten zoals bepaald in de Statuten.

 

Art. 7 - Toelating

 

Iedere club die wenst toe te treden kan hiervoor de toelating bekomen na een onderzoek door de Raad van bestuur met betrekking op :

- de aard van de aan te sluiten leden

- het terrein en de kleedkamers

- de degelijkheid van het clubbestuur, waarvan ten minste drie leden moeten aangesloten zijn.

De nieuw aangesloten club zal bij de aanvang van het 1ste seizoen een waarborgsom storten gelijk aan het inschrijvingsgeld voor één seizoen.

Dit bedrag wordt terugbetaalbaar bij het einde van het 1ste seizoen wanneer de club aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De Raad van bestuur heeft het recht om deze waarborg te verlengen of opnieuw op te leggen.

 

Bij fusie van clubs wordt een stamnummer naar keuze behouden, bij splitsing gaat het stamnummer naar de club met de meeste bestuursverantwoordelijken of naar de club waaromtrent werd beslist door de Raad van Bestuur.

De nieuw ontstane club zal in beide gevallen verplicht zijn opgave te doen van de ledenlijst, die wordt behouden en tevens de overeenkomst met de aangesloten scheidsrechter uitdrukkelijk moeten vernieuwen.

 

Art. 8 - Inschrijving

 

Elke club zal bij de aanvang van het seizoen een deelnemingssom storten waarvan het bedrag jaarlijks door de raad van bestuur wordt vastgelegd en waarbij rekening wordt gehouden met de uitgaven van het afgelopen seizoen.

Een club die om enigerlei reden uitgesloten wordt kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling van de gestorte bedragen.

Art. 9 - Financieel beheer

 

De inkomsten van het M.T.S.A. bestaan hoofdzakelijk uit de inschrijvingsgelden en boeten geïnd bij de clubs in hoofde van dit reglement.

Deze worden beheerd door de Raad van bestuur die alle beslissingen zal nemen over de uitgaven.

 

De leden van het MTSA zullen recht hebben op inzage van de financiële verrichtingen.

De wijze waarop dit recht zal kunnen worden uitgeoefend zal worden bepaald in de statuten van de VZW en de door deze VZW uitgevaardigde reglementen.

 

De betaling van de aan de clubs opgelegde vergoedingen is onderworpen aan volgende regels :

- betaling binnen de termijn van 15 dagen na informatie.

- 1ste herinnering bij het volgend verslag.

- vanaf de 2de rappel wordt het bedrag telkens verhoogd met een vergoeding wegens nalatigheid.

- vanaf de 3de herinnering eventueel een individuele brief met bedreiging van schorsing of uitsluiting.

- bij gebreke aan reactie wordt de zaak overgelegd aan de Raad van Bestuur die

passende maatregelen ( bijkomende boete, schorsing of uitsluiting ) kan nemen.

 

 

HOOFDSTUK II : Leden en spelers

Art. 10 - Categorieën aangesloten leden

 

De spelers die wensen aan te treden in de competities ingericht door het M.T.S.A. dienen de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben en moeten de statuten van de amateursportbeoefenaar eerbiedigen.

 

De aangesloten bestuursleden moeten minimum 18 jaar oud zijn.

 

De scheidsrechters worden op gezag van de Raad van Bestuur aangesloten.

Art. 11 - Bepaling van het begrip Amateur

 

Is amateur :

- de bij het decreet van 4 juli 1996 van de Vlaamse Gemeenschap bedoelde niet-professionele sportbeoefenaar,

zijnde de sportbeoefenaar die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie en daarvoor geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan in het kader van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar,

- die bovendien niet optreedt in officiële wedstrijden van de nationale afdelingen van de KBVB in de periode van 1 januari tot 30 juni, tenzij hij in het lopende seizoen op 1 januari reeds aan zes wedstrijden van de MTSA-competitie heeft deelgenomen en er telkens een volledige wedstrijdhelft heeft gespeeld.

- diegene die het voetballen uitsluitend beoefent voor eigen genoegen, zonder oog op winstbejag en zonder bedoeling om enigerlei voordeel, rechtstreeks of onrechtstreeks uit zijn sportbeoefening te willen halen.

Worden niet beschouwd als betaling :

- de reiskosten en vergoedingen voor kleine bijkomende onkosten, die echter moeten bewezen worden,

- het verwerven van een betrekking of situatie, behalve wanneer het om een fictieve betrekking gaat.

- de hulp aan gewonde spelers, evenwel niet meer dan het geleden verlies en mits voorlegging van de nodige attesten.

 

Indien de speler inbreuk pleegt op de voornoemde bepalingen verliest hij zijn kwalificatie en worden de strafbepalingen voor het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler van toepassing.

Bij inbreuk op deze bepaling verliest de club die deze speler opstelt, de wedstrijden waaraan deze speler heeft deelgenomen, met forfait.

 

 

Art. 12 - Aansluitingen

 

De aansluitingen geschieden door middel van het officieel aansluitingsformulier opgesteld door KBLVB/MTSA.

Dit aansluitingsformulier moet alle gevraagde gegevens vermelden, die overeenstemmen met deze van de identiteitskaart.

Dit geldt ook voor de personen die enkel als bestuurslid fungeren.

Aan de hand van de afgeleverde lidkaart zijn ze gemachtigd te spelen en/of officiële functies waar te nemen.

 

De behoorlijk ingevulde aansluitingsformulieren moeten worden bezorgd rechtstreeks op het adres van het KBLVB, met zetel te 3001 Heverlee-Leuven, Celestijnenlaan 39/1.

 

In geval van verzending per post geldt de poststempel voor het bepalen van de speelgerechtigde datum.

Indien het poststempel ontbreekt of onleesbaar is, geldt de datum voor ontvangst bij de KBLVB als basis voor de aansluiting.

 

Documenten, die niet in orde zijn, worden terugbezorgd en de datum van indiening begint maar te lopen vanaf het ogenblik dat alle nodige voorwaarden vervuld zijn, voor de spelers moet dus het in art. 14 voorzien attest van medische keuring bijgevoegd zijn.

 

De lidkaart wordt geldig vanaf het eerstvolgende speelweekeinde dat het aansluitingsformulier :

- met de post verzonden werd en de poststempel draagt van ten laatste dinsdag,

- in het huis van de KBLVB werd afgegeven uiterlijk op donderdag om 20 uur.

 

Zolang de speler niet in het bezit is van zijn lidkaart zal hij de formaliteiten vervullen zoals voorgeschreven bij artikel 41.

 

Spelers van clubs die ontslag nemen of krijgen kunnen tijdens hetzelfde seizoen niet meer aansluiten bij een andere club.

 

Wijzigingen van adres, telefoon of e-mailadres bij de leden of één van de drie clubverantwoordelijken moeten onmiddellijk worden gemeld aan info@kblvb.be of aan

KBLVB, Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee (Leuven).

 

Alle leden zijn onderworpen aan de bepalingen van het decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.

 

Art. 13 - Aansluitingstermijn

 

De aansluiting van nieuwe clubleden geschiedt ononderbroken tijdens het ganse jaar mits inachtneming van een wachttijd, die maximaal 15 kalenderdagen kan bedragen.

De aansluitingsdatum op de lidkaart vermeld is de datum vanaf wanneer het lid gerechtigd is om aan te treden als speler of bestuurslid.

 

Art. 14 - Attest van medische keuring

 

Op de aansluitingsformulieren van spelers dient de rubriek “verklaring van medische sportonderzoek” door een arts ondertekend te worden. Dit attest is geldig volgens de door BLOSO opgelegde normen.

Art. 15 - Overgangen

 

Bij het einde van ieder seizoen kunnen de spelers hun overgang naar een andere club bekomen mits inlevering van de oude lidkaart, het akkoord van de afstanddoende club en een nieuw volledig ingevuld aansluitingsformulier.

Het akkoord wordt beschouwd als stilzwijgend verkregen wanneer de lidkaart van de afstand doende club is bijgevoegd.

De transferperiode begint bij het slot van het vorige competitieseizoen en eindigt op 30 juni daaropvolgend.

 

 

Art. 16 - Opzegging van lidmaatschap bij de club

 

Deze opzegging kan geschieden tijdens de periode van 1 mei tot 30 juni per aangetekende brief, en dit in toepassing van het decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar.

Indien de betrokken persoon na deze opzegging wenst aan te sluiten bij een andere vereniging, kan dit geschieden mits inlevering bij de Raad van Bestuur van een kopie van de aangetekende opzeggingsbrief en van het bewijs van verzending uiterlijk tegen 30 juni.

De clubbesturen kunnen geen verzet aantekenen tegen het regelmatig ingediend ontslag van hun leden, behoudens in geval van niet-naleving van de bepalingen van art. 18.

Art. 17 - Jaarlijkse kwalificatie

 

Bij het einde van de competitie moeten de clubs ieder jaar de spelers en bestuursleden opnieuw laten kwalificeren voor het volgende seizoen. Tegen 15 augustus moeten de kwalificatielijsten van de blijvende spelers en bestuursleden worden ingeleverd bij het KBLVB.

Er worden vóór de aanvang van het seizoen telkens nieuwe lidkaarten verstrekt.

 

Art. 18 - Schrapping van leden

 

Elk aangestoten lid, veroordeeld voor daden die de eer aantasten, wordt van de bondslijsten geschrapt (criminele straffen van meer dan 5 jaar opsluiting, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van minstens 6 maand, de ontzetting uit de burgerrechten).

 

Schrapping of schorsing in andere verbonden worden uitgebreid tot het M.T.S.A. in zover er wederkerige overeenkomsten werden afgesloten.

 

Clubbesturen kunnen een voorstel van schrapping van leden indienen in geval van blijvende schulden, dit onder volgende voorwaarden :

1) schulden kunnen betrekking hebben op achterstallige, op onbetaalde op sommen of op eigendommen van de club (uitrustingen en materiaal). De schulden moeten afdoende bewezen worden.

2) het clubbestuur stuurt een aangetekende brief aan het betrokken lid. Afschrift en bewijs van aantekening worden aan het hoofdbestuur voorgelegd.

3) oproeping van betrokken partijen op de zitting van het hoofdbestuur.

4) het hoofdbestuur doet dienaangaande uitspraak .

5) een uitgesloten lid kan zich rehabiliteren door naleving van de uitspraak, maar blijft aangesloten bij de oorspronkelijke club. Nadien kan een transfer geregeld worden binnen de perken van de reglementering ter zake.

Art. 19 - Doping

 

Het is ten strengste verboden toevlucht te nemen tot doping.

Het decreet van 13 juli 2007 ( MVS Decreet ) inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening is hierbij van toepassing.

 

Art. 20 - Verzekering

 

Bij het toetreden tot de competitie van het M.T.S.A. moeten de clubs voor al hun leden een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke verantwoordelijkheid onderschrijven in het kader van de groepsverzekering afgesloten door de K.B.L.V.B. De toetreding tot deze groepspolis is verplicht voor alle clubs van zodra zij kunnen vrijgesteld worden van hun eerder aangegane verbintenissen.

 

Art. 21 - Vervalsing

 

 

Iedere daad van een clubbestuurslid, zelfs afzonderlijk verricht, verbindt de club, behalve als op afdoende wijze wordt aangetoond dat het bestuurslid heeft gehandeld met de bedoeling schade aan zijn/haar club te berokkenen.

 

Indien de daad tot doel heeft een wedstrijd, een kampioenschap of iedere andere officiële competitie te vervalsen, is de maximumstraf het terugzenden van de club naar de afdeling die onmiddellijk lager ligt dan die waarin de club zich bevond op het ogenblik waarop de overtreding is begaan.

 

De declassering strekt zich uit tot twee afdelingen, indien de sanctie wordt genomen ten opzichte van een club die reeds tot degradatie is veroordeeld.

Wanneer het een club betreft, die in de laagste afdeling speelt, kan de schrapping van de club worden voorgedragen door de Raad van Bestuur.

 

Indien wordt vastgesteld dat het bestuur in zijn geheel of ten minste meerdere van de leden aan de overtreding hebben deelgenomen of dat zij, wetende dat die zou worden begaan, niet hebben ingegrepen om ze onmiddellijk te verhinderen, kan de straf van de club bestaan uit de schrapping.

 

Indien de overtreding werd begaan door supporters of spelers, zonder dat de club hiervan op de hoogte was, worden uitsluitend sancties genomen ten opzichte van de schuldigen.

De minimumstraf voor de spelers is de schorsing van minstens één jaar.

 

Een club of aangesloten lid mag geen geldbedrag aanbieden of doen aanbieden aan welke persoon ook voor het afleggen van een getuigenis, zelfs wanneer dat overeenkomstig de waarheid is.

 

De Raad van Bestuur bepaalt de straf en het bedrag van de boete, voorzien voor elke overtreding van onderhavig artikel.

 

 

HOOFDSTUK III : Scheidsrechters en Arbitrage

Art. 22 - Toelating en aanwerving van scheidsrechters

 

Toelatingsvoorwaarden :

- minstens 18 oud zijn

- in het bezit zijn van de burgerlijke rechten

- voldoen aan het theoretisch examen na de verplichte cursus

- het doorlopen van een stageperiode

Scheidsrechters die in andere erkende verbonden hun licentie behaalden, worden vrijgesteld van het examen en de stage.

 

Iedere club moet tenminste één scheidsrechter aanbrengen.

 

De aangebrachte scheidsrechters sluiten rechtstreeks aan bij het M.T.S.A.

 

Vanaf de eerste speeldag wordt aan de clubs die geen scheidsrechter aanbrengen een vergoeding per speeldag opgelegd ; het bedrag van deze vergoeding wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

 

Het aanbrengen van een kandidaat-scheidsrechter is niet voldoende om de vergoeding

te ontlopen ; de vergoeding wordt enkel opgeheven vanaf het ogenblik dat de scheidsrechter werkelijk aantreedt.

 

Bij ontslag, schrapping of non-activiteit van de scheidsrechter gedurende het seizoen beschikt de club over zes maand om zich opnieuw in regel te stellen en wordt de club vrijgesteld van de vergoeding

Indien de club die de scheidsrechter aanbracht, tijdens die zes maanden een kandidaat-scheidsrechter aanbrengt, die de cursus moet volgen, dan wordt de termijn verlengd tot de eerste speeldag na die cursus, indien tijdens de zes maanden vrijstelling geen cursus wordt ingericht of indien de cursus eindigt na de termijn van vrijstelling van 6 maanden. De kandidaat-scheidsrechter moet evenwel slagen en werkelijk actief optreden na de cursus, zo niet zal de vergoeding toegepast worden, eventueel met terugwerkende kracht tot de eerste speeldag na afloop van de zes maanden vrijstelling.

 

 

Art. 23 - Speciale bepalingen voor scheidsrechters

 

A. Het is de scheidsrechters verboden zich in te schrijven als speler van een MTSA - ploeg. Ze mogen geen wedstrijden leiden waarbij hun aanbrengende club betrokken is, behalve indien ze als gelegenheidsscheidsrechter fungeren.

 

B. Na het slagen van de theoretische proef ontvangen de scheidsrechters de aansluitingskaart van scheidsrechter.

 

C. In geval hij niet beschikbaar is, moet de referee dit onverwijld ter kennis brengen van de aangestelde van het MTSA.

 

D. Scheidsrechtersverslagen over onregelmatigheden en verslagen over rode kaarten worden verstuurd naar de aangeduide verantwoordelijke van het M.T.S.A. en dit uiterlijk binnen de 48 uren volgend op de datum van de match.

E. De overgang van een scheidsrechter naar een andere club is slechts mogelijk mits toestemming van drie bestuursleden van de aanbrengende club of na één jaar inactiviteit.

 

Art. 24 - Agressie tegen scheidsrechters

 

Ieder lid dat handtastelijkheden pleegt op een scheidsrechter wordt, ongeacht de mogelijke strafrechtelijke gevolgen, gestraft met een straf te bepalen door het bevoegd comité.

 

Art. 25 - Afwezigheid van de scheidsrechter

 

In geval van afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter heeft de bezoekende ploeg het voorrecht om een plaatsvervanger aan te duiden.

Indien de bezoekers hiervan afzien is de thuisclub verplicht een vervanger aan te duiden. Blijft de thuisclub in gebreke dan wordt forfait uitgesproken ten nadele van deze ploeg. Weigeren de bezoekers te spelen onder leiding van de door de thuisclub aangestelde vervanger dan wordt het forfait ten nadele van de bezoekers.

Door het MTSA geschrapte of geschorste personen mogen niet als gelegenheidsscheidsrechter optreden. De overtreding van die bepaling houdt evenwel niet in dat de wedstrijd ambtshalve onregelmatig zou verlopen zijn.

In geval om enigerlei reden de scheidsrechter zich niet meer bekwaam acht om de wedstrijd verder te leiden, zullen volgende regels in acht genomen worden :

- vervanging door de eerste lijnrechter voor wedstrijden met officieel aangeduide grensrechters

- vervanging door een gelegenheidsscheidsrechter zoals hierboven uitgelegd.

In ieder geval dient voorrang gegeven te worden aan een officieel aangesloten scheidsrechter indien deze toevallig ter plaatse is en in zover deze zich in staat acht om de betrokken wedstrijd te leiden, zelfs indien deze scheidsrechter werd voorgedragen door een van beide ploegen.

Art. 26 - Vergoedingen van de scheidsrechter

 

Voor iedere, geleide wedstrijd worden aan de scheidsrechters en de lijnrechter volgende vergoedingen uitbetaald :

- de vaste vergoeding, met inbegrip van de getrouwheidspremie

- de vergoeding van de reiskosten

Het bedrag van deze vergoedingen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

 

Het totaal bedrag van de gevraagde vergoedingen moet bij de aanvang van de wedstrijd uitbetaald zijn en wordt genoteerd op het wedstrijdblad.

Aan een gelegenheidsscheidsrechter moet enkel de vaste vergoeding uitbetaald worden.

De bonusvergoeding voor de competitiewedstrijden valt ten laste van de bondskas.

De scheidsrechterskosten voor poulewedstrijden, bekerwedstrijden, beslissingswedstrijden en nacompetitiewedstrijden worden door beide clubs gedeeld, behalve voor de finalewedstrijden, die ten laste zijn van de bondskas.

 

De clubs die op aanvraag grensrechters toegewezen krijgen, zorgen op dezelfde wijze voor de betaling ervan. Ambtshalve aangeduide grensrechters worden door de bondskas vergoed.

In geval van afgelasting van de wedstrijd in gevolge onbespeelbaarheid kan de scheidsrechter slechts aanspraak maken op de betaling van de reiskosten.

In geval van stopzetting wegens onbespeelbaarheid heeft de scheidsrechter recht op een volledige bonusvergoeding, betaling van de reiskosten en de helft van de vaste vergoeding.

Art. 27 - Weigeren van scheidsrechters

 

Het is aan de clubs verboden scheidsrechters te weigeren behalve om zeer gegronde redenen, die ter beoordeling aan de Raad van Bestuur worden overgemaakt.

Art. 28 - Ongeschikt terrein

 

 

Het speelveld moet voldoen aan de voorschriften uitgevaardigd door de Raad van Bestuur.

Een speelveld is ongeschikt indien de belangrijkste lijnen (middellijn, zijlijnen, doellijnen, middencirkel, strafschopgebied en strafschoppunt) niet gemerkt zijn.

Deze lijnen mogen niet bestaan uit greppels of andere afbakeningen, die de regelmatigheid van het spel kunnen schaden.

De doelen moeten voorzien zijn van netten.

Er moeten vier hoekschopvlaggen aanwezig zijn.

 

Indien het mogelijk is om onmiddellijk verbeteringen aan te brengen, moet de scheidsrechter deze doen uitvoeren, zonder dat daardoor het begin van de match mag worden verdaagd.

De door de scheidsrechter gedane vaststellingen, de opmerkingen gemaakt door de aanvoerder of afgevaardigde van de bezoekende club en de opsomming van de gedane herstellingen moet de scheidsrechter op de keerzijde van het scheidsrechtersblad optekenen.

 

Verlies van punten : indien het terrein omwille van een hierboven vermelde reden ongeschikt is en de scheidsrechter oordeelt dat de wedstrijd niet kan doorgaan omdat hij geen normaal verloop kan verzekeren zal de bezochte ploeg beschouwd worden als in gebreke en derhalve met forfait worden bestraft. Deze maatregel is evenwel niet van toepassing op de terreinen waarbij er formeel verbod bestaat om eigenhandig verbeteringen aan te brengen.

Art. 29 - Onbespeelbaarheid

 

Behalve onder de omstandigheden zoals vastgesteld onder artikel 39, mag alleen de voor de wedstrijd aangewezen scheidsrechter beslissen of de wedstrijden uitgesteld wordt of geschorst wegens onbespeelbaarheid met inachtneming van volgende regels :

- sneeuw: de lijnen zijn onzichtbaar of de sneeuw kleeft dermate aan de bal dat hij niet meer aan de reglementen voldoet, zodat niet meer normaal kan worden gevoetbald.

- vorst: er bevinden zich bevroren waterplassen op het terrein of de verharde bodem levert groot gevaar op voor kwetsuren of de noppen kunnen onmogelijk in de bodem dringen.

- slijk: het terrein is te kleverig geworden zodat de spelers niet meer kunnen aanzetten of zich niet op een normale manier kunnen bewegen.

- regen: het terrein is gedeeltelijk overstroomd zodat de bal gaat drijven en dus niet in aanraking komt met de bodem.

- mist: onvoldoende zichtbaarheid ; wanneer de scheidsrechter van op de middencirkel de beide doelen niet kan onderscheiden.

- hitte of koude: vrees voor ongevallen (zonnesteek of bloedaandrang).

Bij iedere afgelasting wordt het daartoe voorziene formulier gevoegd.

 

Art. 30 - Kleedkamers

 

De bezochte club stelt een afzonderlijke kleedkamer ter beschikking, zowel van de scheidsrechter als van de bezoekers en zorgt tevens voor voldoende wasgelegenheid.

De kleedkamer van de scheidsrechter moet uitgerust zijn met een tafel en een spiegel.

In de kleedkamer van de bezoekers moet iedere speler over één zitplaats beschikken.

Bij koude moeten de kleedkamers verwarmd zijn alsook het waswater.

 

De bezoekende club en haar leden moeten alle maatregelen nemen met het oog op het toezicht van de kleedkamer die hen ter beschikking werd gesteld.

 

 

 

HOOFDSTUK IV : Algemene bepalingen betreffende de wedstrijden

Art. 31 - Spelregels

 

In alle wedstrijden door het M.T.S.A. georganiseerd zijn de spelregels, goedgekeurd door de F.I.F.A. van kracht behalve andersluidende afwijkingen in deze reglementen voorzien of uitdrukkelijk bepaald.

Art. 32 - Het scheidsrechtersblad

 

Het moet ordentelijk ingevuld worden en alle vereiste gegevens bevatten, met een duidelijke aantekening bij de wisselspelers.

Het invullen gebeurt onder toezicht van de scheidsrechter en moet beëindigd zijn 10 minuten vóór de aanvang van de match.

De beide afgevaardigden hebben recht op inzage van alle mededelingen van de scheidsrechter en na de wedstrijd moeten ze hiervoor het blad nogmaals ondertekenen in de voorziene rubriek.

Een eventueel voorbehoud moet minstens 10 minuten op voorhand bekendgemaakt worden aan de referee die dit op het blad vermeldt.

Ook van wedstrijden die om enigerlei redenen niet zijn doorgegaan, moet een scheidsrechtersblad ingevuld en ingestuurd worden. De reden van het niet doorgaan wordt door de scheidsrechter genoteerd, die zo nodig een bijkomend verslag zal opmaken.

De thuisploeg is verantwoordelijk voor de tijdige inlevering van het wedstrijdblad op het adres vermeld op de voorgedrukte enveloppen. Het blad moet bezorgd zijn uiterlijk om 20 uur op de eerste werkdag volgend op de datum van de match. Bij verzending geldt de postdatumstempel als bewijs. De clubs die in gebreke zijn, betalen een vergoeding waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

 

Art. 33 - Aanvangsuur en duur van de wedstrijden

 

Behoudens andersluidende schikkingen beginnen de matchen om 15 uur, en om 14u30 van 1 december tot en met 15 januari. De wedstrijden worden betwist over 2 x 35 minuten met een rust van 10 minuten. Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om de wedstrijden op het voorziene uur te laten starten.

 

Art. 34 - Uitrusting van de spelers

 

De uitrusting van de spelers bestaat uit een shirt, een korte broek, kousen, schoenen en scheenbeschermers. De doelman mag ook een lange broek dragen.

De uitrustingen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de andere spelers ; de FIFA – reglementen dienaangaande worden ook hier toegepast.

Met uitzondering van de doelman dragen alle spelers de clubkleuren zoals opgegeven bij aanvang van het seizoen.

In geval van sterk gelijkende uitrustingen zorgt de thuisploeg voor de aanpassing, waarbij enkel moet rekening worden gehouden met de officiële kleuren.

De nummering op de uitrusting is verplicht en moet overeenstemmen met de nummers ingeschreven op het wedstrijdblad.

 

Art. 35 - Thuis en op verplaatsing spelen

 

A. De clubs die over een eigen terrein beschikken spelen afwisselend ''thuis'' en ''uit', zoniet zullen ze aangeduid worden om afwisselend als bezochte en als bezoekende ploeg te fungeren op de velden die ter beschikking worden gesteld.

 

 

B. Materiaal verplicht voor de bezochte club :

- vlaggen voor grensrechters

- voldoende wedstrijdballen van type 5 om de wedstrijd normaal te laten verlopen

- een scheidsrechtersfluitje, gele en rode kaart

- verbandkist met alle nodige producten

- een draagbaar en spalken

- een draagbaar recipiënt met zuiver water en een spons

 

C. De beide clubs staan in voor de verfrissingen van hun eigen spelers en de bezochte ploeg zorgt voor die van de scheidsrechter tijdens de rust.

Het is verboden voor de wedstrijd of tijdens de rust alcoholische dranken te bezorgen.

 

 

D. De beide clubs brengen hun eigen oefenballen mee voor de opwarming.

 

 

E. Het gebruik van luidsprekers is verboden tijdens de wedstrijd.

 

Art. 36 - Ordemaatregelen

 

A. De thuisclub is verplicht een terreinafgevaardigde aan te duiden, die voor de bedoelde wedstrijd niet mag ingeschreven worden als speler of als vervanger. Op straf van forfait mag de wedstrijd niet aanvangen zonder terreinafgevaardigde. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn, draagt tijdens de wedstrijd de witte armband en staat in voor de orde op het terrein en de vrijwaring van de neutrale zone, inzonderheid op terreinen zonder voldoende omheining. De thuisclub en de bezoekers zullen eveneens twee terreincommissarissen aanduiden, die voorzien van een gekleurde armband de terreinafgevaardigde zullen bijstaan in de uitoefening van diens functies. De scheidsrechter maakt aantekening van de identiteit van de commissarissen op het blad en controleert tevens hun lidkaarten en identiteitskaarten.

 

B. De bezoekers moeten eveneens op straf van forfait een afgevaardigde op het blad inschrijven, die evenmin voor de bedoelde wedstrijd speler of reserve mag zijn. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn en draagt tijdens de match een gekleurde armband.

 

C. Elk elftal wijst een kapitein aan.

Indien de kapitein zich uit het spel terugtrekt ( uitsluiting, vervanging, verwonding … )

worden zijn functies waargenomen door de speler die door zijn medespelers wordt aangeduid ; bij discussie moet de scheidsrechter een speler aanduiden als kapitein.

De ploegkapitein draagt een armband waarvan de kleur duidelijk te onderscheiden is van de kleur van zijn uitrusting.

 

D. Geen enkele officiële functie mag waargenomen worden door geschorste bestuursleden of geschorste spelers.

 

E. Alle personen, die zich in de neutrale zone bevinden onderwerpen zich aan volgende formaliteiten :

- afgifte van de bondskaart ter controle door de scheidsrechter.

- drager zijn van een armband (enkel witte kleur voor de thuisafgevaardigde).

 

F. Voor bepaalde wedstrijden tijdens de competitie en het bekertornooi kunnen lijnrechters

worden aangeduid.

 

 

 

HOOFDSTUK V : Bepalingen in verband met de competitie

Art. 37 - Kalenders

 

Ze worden minstens 15 dagen voor de aanvang van de competitie bekendgemaakt. Omwille van uitzonderlijke omstandigheden kunnen officiële wedstrijden op werkdagen worden ingelast als avondmatchen.

Art. 38 - Verleggen van wedstrijden

 

Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag worden gericht aan de competitieleider. Deze moet ten minste 10 dagen vóór de geplande datum van de wedstrijd in het bezit zijn van de gemachtigde van het MTSA en moet tevens het akkoord van beide ploegen omvatten onder de vorm van de handtekeningen van de voorzitters en/of secretarissen.

Het verleggen van wedstrijden kan zowel betrekking hebben op een afwijking van de voorziene datum en uur als op een verandering van de voorziene plaats.

De reden van de gevraagde afwijking moet medegedeeld worden. Het verleggen wordt slechts gedoogd om gewichtige en gewettigde redenen, dit om zo weinig mogelijk te schaden aan de regelmaat van de competitie.

Art. 39 - Uitstel van wedstrijden

 

De algemene afgelasting in gevolge slechte weersomstandigheden zal aan de clubs bekendgemaakt worden via de radio, teletekst en de officiële website van het MTSA.

De afgelasting is effectief wanneer de K.B.V.B. een algemene afgelasting beveelt van de 1ste ploegen van de provinciale competitie in Oost-Vlaanderen.

In geval van plaatselijke onbespeelbaarheid bevolen door de scheidsrechter moet het wedstrijdblad ingevuld worden en bezorgd.

De scheidsrechter vermeldt op het blad de bevindingen en de reden van uitstel.

In geval van afwezigheid of onvolledigheid (minstens 7 spelers moeten aanwezig zijn) zal het forfait uitgesproken worden tegen de in gebreke bevonden club ongeacht de eventuele onbespeelbaarheid van het terrein.

De Raad van Bestuur kan eveneens om gegronde reden het uitstellen van wedstrijden gelasten.

 

 

Art. 40 - Forfaits

 

A. Bepaling

- voorafgaande forfaitverklaring of het niet opkomen.

- minder dan 7 spelers bij aanvang van de match.

- staking van de wedstrijd wegens onvoldoende aantal spelers (minder dan 7).

- weigeren te spelen of verder te spelen.

 

B. Bestraffing

- verlies van wedstrijdpunten met de inschrijving van de 5-0 nederlaag, behalve wanneer bij staken de stand reeds hoger opgelopen was.

- verlies van alle punten voor de ''fair play” ; de ploeg wordt uit die rangschikking genomen (de tegenpartij verkrijgt het gemiddelde van de tot dan toe behaalde punten).

- uitsluiting van verdere deelneming aan de lopende competitie en degradatie in geval van 3 maal forfait wegens niet opkomen of niet aanvangen tijdens hetzelfde seizoen.

- beslaglegging op eventuele waarborg bij uitsluiting of algemeen forfait.

 

C. Te betalen vergoeding.

Het bedrag ervan wordt bepaald door de Raad van Bestuur en is eveneens van toepassing wanneer om enigerlei reden een administratief forfait wordt uitgesproken.

 

D. Tegemoetkoming aan de benadeelde club.

Bij forfait wegens niet opkomen of niet aanvangen van de match, en in zover de forfaitgevende ploeg de voorgeschreven vergoeding vereffent, wordt een gedeelte van de vergoeding doorbetaald aan de benadeelde club.

Voor forfaits tijdens de laatste 5 wedstrijden van de competitie wordt de vergoeding verdubbeld.

Art. 41 - Controle vóór de wedstrijd

 

De scheidsrechter heeft de verplichting om vóór het begin van de match controle uit te oefenen op de identiteit en op de uitrusting van de spelers. Deze controle gebeurt zowel met de lidkaarten als met de identiteitskaarten van de op het blad ingeschreven spelers. Indien de identiteitskaart ontbreekt kan het rijbewijs met foto worden voorgelegd.

De afgevaardigden en terreincommissarissen dienen ook de lidkaart en identiteitskaart (of rijbewijs met foto) voor te leggen.

 

Wanneer een speler of afgevaardigde zijn lidkaart niet kan overleggen moet hij op het scheidsrechtersblad zijn naam, voornaam, volledig adres, geboorteplaats en –datum aangeven en precies op dezelfde manier ondertekenen als hij op zijn aansluitingsformulier heeft gedaan.

 

Het niet overleggen van de lidkaart mag niet het verlies van de punten voor gevolg hebben van de wedstrijd waaraan de speler heeft deelgenomen, behalve wanneer fraude werd aangetoond.

 

De gegevens van de spelers die lidkaart niet hebben kunnen voorleggen binden dan ook de ondertekenaars van het scheidsrechtersblad ( zoals de kapitein, de terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de bezoekers, enz. ) van de club waarbij de betrokken speler(s) is (zijn) aangesloten of geacht wordt (worden) dat te zijn.

 

Spelers of afgevaardigden die noch identiteitskaart ( of geldig rijbewijs met foto ) kunnen voorleggen worden niet tot de wedstrijd toegelaten, dit op straf van forfaituitspraak.

 

De afgevaardigden moeten de scheidsrechter bijstaan bij de controle op de identiteit van de spelers.

 

Art. 42 - Vervangen van spelers

 

Bij iedere wedstrijd mogen maximaal vier wisselspelers per ploeg op het wedstrijdblad worden ingeschreven, waarbij ieder van hen gerechtigd is als vervanger aan te treden.

Een uitgesloten speler of een speler die op een ongeoorloofde wijze het speelveld heeft verlaten mag niet meer vervangen worden.

De vervangingen, die door de scheidsrechter in het daartoe bestemde vak van het blad ingeschreven worden, moeten door de ploegkapitein aangevraagd worden ; eventueel mag een vervanging tijdens de rust medegedeeld worden door de afgevaardigde.

Indien een ploeg volledig aantreedt, moeten de ingeschreven reservespelers niet noodzakelijk aanwezig zijn bij de controle. Telaatkomers melden zich bij de eerste gelegenheid. Na de controle mogen geen andere vervangers meer worden ingeschreven op het scheidsrechtersblad.

De wisselspelers, die niet kwamen opdagen, moeten na de match door de scheidsrechter worden geschrapt.

Ploegen, die onvolledig moeten starten, mogen alleen de aanwezige effectieven op het blad vermelden en, indien er zich nog spelers aanbieden, mogen zij aanvullen tot elf effectieve spelers en dus geen reservespelers meer opstellen.

Alle onregelmatigheden bij de vervangingen zullen als ongeoorloofde opstelling beschouwd worden en als dusdanig bestraft.

Art. 43 - Schorsingen

 

A. Uitwerking

Ze hebben steeds betrekking op een aantal effectieve speeldagen en worden overgedragen naar de eerstvolgende match in geval van afgelasting.

 

B. Gele kaarten

Na drie gele kaarten tijdens hetzelfde seizoen volgt er telkens een schorsing van één speeldag.

Elke bijkomende gele kaart wordt bestraft met één speeldag schorsing.

Dezelfde straf van schorsing voor één speeldag wordt opgelegd voor twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd.

 

C. Rode kaarten

Voor eenvoudige scheidsrechtersverslagen zal de Onderzoekscommissie de schorsing onder de vorm van een minnelijke schikking opleggen.

De schorsing minnelijke schikking mag maximaal 8 speeldagen bedragen.

Indien de club niet akkoord gaat met de beslissing van de Onderzoekscommissie moet er beroep worden aangetekend zoals voorzien in de bepalingen van artikel 51 van dit reglement.

Bij beroep wordt het verslag behandeld door het beroepscomité. De andere verslagen wegens rode kaarten en allerlei overtredingen worden behandeld door het strafcomité.

 

D. Bekendmaking

De schorsingsdag wegens gele kaarten wordt uitdrukkelijk per brief medegedeeld. Schorsingen wegens rode kaart of verslag van de scheidsrechter worden zonder verdere plichtpleging aan de betrokkene medegedeeld tijdens de zitting van het comité, behalve indien de betrokkene zich niet heeft aangeboden op de zitting. Schorsingen minnelijke schikking wordt medegedeeld via het verslag.

 

E. Schorsingen bij het einde van het seizoen

Het saldo van de uitgesproken straf wordt overgedragen naar het begin van het volgend seizoen.

 

F. Voor iedere schorsing wegens gele of rode kaarten zal aan de club een deelneming in de administratiekosten aangerekend worden.

 

 

HOOFDSTUK VI : Organisatie van de competitie

Art. 44 – Spelen in afdelingen

 

De indeling geschiedt in functie van het aantal ingeschreven ploegen. De competitie met meerdere afdelingen wordt gekoppeld aan het stijgen en dalen van telkens twee ploegen. Indien om redenen van organisatorische aard blijkt dat de aanpassing van de reeksen noodzakelijk is mag de Raad van Bestuur er ambtshalve toe overgaan.

 

 

Art. 45 - Klasseringen

 

Het klassement wordt per afdeling opgemaakt aan de hand van het aantal gewonnen punten : drie per overwinning, één voor een gelijkstel en geen voor een nederlaag. Bij gelijkheid van punten aan het einde van de competitie gelden volgende regels :

  1. Het aantal gewonnen wedstrijden.
  2. Bij gelijkheid ervan het doelpuntenverschil.
  3. Indien nog gelijk de meest gescoorde goals.
  4. Wanneer nog gelijk testwedstrijden.

Voor testwedstrijden zijn de bepalingen van het poule- of bekerreglement van

toepassing.

 

In geval van ontslag of algemeen forfait van een club tijdens de heenronde worden alle vorige uitslagen in de klassering geannuleerd ; gebeurt dit tijdens de terugronde, dan worden de behaalde uitslagen behouden en de resterende matchen worden forfaits.

De officiële klassering wordt gepubliceerd telkens er een verslag van de bestuursvergadering verschijnt.

Art. 46 - Trofeeën

 

Binnen de perken van het budget worden trofeeën ter beschikking gesteld van de kampioenen en van andere laureaten. De overhandiging ervan gebeurt aan het einde van het seizoen.

Art. 47 - Mededelen van uitslagen

 

De thuisspelende ploegen zijn verplicht de uitslag van de wedstrijd, eventueel ook het niet-doorgaan ervan, telefonisch mede te delen op het voorziene telefoonnummer en volgens de vastgestelde uurregeling. De clubs die in gebreke zijn, worden verplicht de kosten te vergoeden.

 

 

HOOFDSTUK VII : Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien

 

Art. 48 - Vriendschappelijke wedstrijden

 

Worden slechts toegestaan op vrije speeldagen tijdens de aan gang zijnde competitie in zover er geen officiële wedstrijden gepland zijn. Volgende regels zijn van toepassing :

- aanvraag minstens 7 dagen op voorhand per geschrift.

- scheidsrechters worden afgevaardigd voor wedstrijden tussen 2 M.T.S.A.-ploegen.

- andere wedstrijden worden toegelaten, evenwel zonder aanduiding van een arbiter.

- voor de verzekering moet voor elke match een wedstrijdblad worden ingevuld, controle van de bondskaart en I.K., eventueel het formulier gelegenheidsspeler.

- spelers geschorst voor meer dan 8 speeldagen mogen niet opgesteld worden.

- rode kaarten en scheidsrechtersverslagen zijn onderworpen aan dezelfde bestraffing voorzien voor competitiematchen.

- de uitdrukkelijke toestemming moet steeds worden verkregen.

Art. 49 - Georganiseerde tornooien

 

Door de clubs ingerichte tornooien worden niet gedekt door de groepsverzekering. Dit geldt zowel voor de deelnemende ploegen als voor scheidsrechters, die hieraan hun medewerking verlenen.

Art. 50 - Gelegenheidsspelers

 

Niet-aangesloten spelers kunnen voor vriendschappelijke wedstrijden toegelaten worden en verzekerd onder de volgende voorwaarden :

- de club is aangesloten bij de groepsverzekering.

- deelnemen aan maximaal aan 3 matchen per maand deelnemen.

- de volledige identiteit zoals op de aansluitingskaarten moet voorafgaandelijk mede te delen aan het secretariaat van het hoofdbestuur met de eigenhandig ondertekende tekst, waarbij de betrokkene bevestigt medisch geschikt te zijn om te voetballen.

- toelating voor organisatie van de wedstrijd moet reeds eerder verleend zijn.

- de niet-aangesloten speler moet vermeld zijn op het wedstrijdblad

- een eventuele ongevalaangifte moet uitzonderlijk en onmiddellijk worden bezorgd bij de verantwoordelijke van het M.T.S.A.-bestuur belast met alle aangelegenheden inzake verzekering.

 

HOOFDSTUK VIII : Klachten, beroepen en algemene vergaderingen

Art. 51 - Klachten en beroepen

 

A. Algemene voorschriften en termijnen.

Klachten en beroepen moeten door minstens twee bestuursleden, die clubverantwoordelijkheid dragen, worden ondertekend en per gewone zending (met bevestiging per e-mail ) verzonden naar de verantwoordelijke van de Raad van Bestuur.

Indien het beroep een bestraft lid/speler betreft, moet het verzoek tot beroep

ondertekend worden door de betrokkene én door één clubverantwoordelijke.

Wanneer ze betrekking hebben op feiten die van aard zijn om de uitslag van de wedstrijd te betwisten, moet hiervan afschrift gestuurd worden naar de tegenpartij.

De formulering moet bondig en duidelijk zijn, waarbij men zich beperkt tot de feiten en zich onthoudt van overbodige commentaar en kritiek. In geval van beledigende taal stelt men zich bloot aan een bijkomende sanctie.

 

Indien aan genoemde voorwaarden niet werd voldaan of de termijnen niet werden gerespecteerd zullen klachten en beroepen niet ontvankelijk worden verklaard.

Telkens als een commissie een dossier moet aanleggen worden aan de in gebreke bevonden partij administratiekosten en borgstelling ten voordele van het MTSA opgelegd, waarvan de Raad van Bestuur het bedrag bepaalt.

Voor iedere klacht of beroep dient een borgsom gestort te worden binnen dezelfde termijn als degene waarin de klacht of het beroep dient te worden ingediend, zoniet wordt de klacht of het beroep eveneens onontvankelijk verklaard.

Deze borgsom wordt verbeurd verklaard indien de klacht of het beroep wordt verworpen of onontvankelijk verklaard.

 

B. Bijzondere voorschriften voor klachten.

Wanneer het feiten betreft die tijdens de wedstrijd zijn voorgevallen moet een klacht ingediend worden uiterlijk op de 4de werkdag volgend op de datum van de match.

Wanneer het een klacht betreft ivm. de in rekening gebrachte kosten of boetes moet deze worden ingediend binnen de 15 dagen na de datum waarop de betaling van die kosten worden gevraagd.

Wanneer het de kwalificatie van een speler betreft of een inbreuk op het statuut van de amateur moet een klacht ingediend worden binnen de 30 dagen volgend op de datum van de match.

Binnen dezelfde termijn als deze voorzien voor de klacht, moet een borgsom van

25,00 € worden gestort op rekening nr. BE 43001642404101 van het MTSA.

 

C. Bijzondere voorschriften voor beroep

Een beroep moet worden ingediend binnen een termijn van 6 kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de sanctie.

Alle sancties en uitspraken zijn vatbaar voor beroep, behalve de schorsing ingevolge gele kaarten.

Een reglementair ingediend beroep schort de genomen sanctie op, behalve :

- het voorstel tot schrapping

- een schorsing van onbepaalde termijn

- een preventieve schorsing

- een beperkte schorsing van beperkte duur, die meer dan 6 speeldagen omvat.

Er is geen beroep mogelijk tegen de strafuitspraak wanneer de opgeroepene ongemotiveerd afwezig was op de zitting van het sportcomité.

 

D. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is gemachtigd om binnen dezelfde termijn en

onder dezelfde voorschriften als hierboven bepaald beroep aan te tekenen tegen

beslissingen van het sportcomité.

 

HOOFDSTUK IX : Algemene vergadering, bestuursraad en comités

 

Art. 52 - Algemene vergaderingen

 

Deze worden gehouden telkens als de Raad van Bestuur dit nodig acht. Iedere club moet zich hierop laten vertegenwoordigen door een bestuursverantwoordelijke. De Raad van Bestuur oordeelt over de ontvankelijkheid van voorstellen tot wijziging van de reglementen, die uitgaan van een lid van de algemene vergadering.

 

Zie statuten van de VZW.

Art. 53 – De Raad van Bestuur.

 

A. Samenstelling

De Raad van Bestuur wordt verkozen en samengesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de statuten van de VZW M.T.S.A.

 

Alle Voorzitters van de comités wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. Ze worden voor onbepaalde tijd benoemd, kunnen ten alle tijde ontslag nemen of in geval van wanbeheer uit hun functie ontzet worden.

 

Dit geldt niet voor bestuursleden en scheidsrechters die worden opgeroepen om zitting te hebben in het sportcomité.

 

B. Vergaderingen

De Raad van Bestuur komt regelmatig samen, alle beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen en door verslaggeving aan de clubbesturen medegedeeld. Het kan slechts geldig vergaderen indien minimum drie leden aanwezig zijn.

 

C. Bevoegdheden

- aanbrengen van wijzigingen aan deze reglementen

- benoeming van eigen leden

- organisatie van de competities

- organisatie van de onderscheidene comités

- uitoefening van alle machten hen toegestaan door de statuten en reglementen.

Art. 54 – Het Scheidsrechterscomité

 

A. Samenstelling

Het comité wordt gevormd uit leden van de Raad van Bestuur, die hen volmacht verleent met betrekking op de hierna genoemde materies.

 

 

B. Bevoegdheden

- aanduiding van de scheidsrechters

- tuchtmaatregelen tegen in gebreke bevonden scheidsrechters

- organisatie van scheidsrechterscursussen

- opleiding en controle van kandidaten en effectieve scheidsrechters

- andere maatregelen met het oog op de verbetering van de arbitrage in het M.T.S.A.

Art. 55 – De Onderzoekscommissie.

 

A. Samenstelling

Het comité wordt gevormd uit één of meerdere leden van de Raad van Bestuur, die hen volmacht verleent met betrekking op de hierna genoemde materies.

 

 

B. Bevoegdheden.

- een minnelijke schikking voorstellen bij een rode kaart aan een speler, wanneer in de strafnormen wordt voorzien in een bestraffing van maximaal 8 weken

- sancties over scheidsrechtersverslagen met betrekking op het gedrag van spelers of clubbestuursleden, waarbij in de strafnormen wordt voorzien in een bestraffing van maximaal 8 weken

- oplegging van preventieve schorsingen in afwachting van definitieve sancties die zullen worden opgelegd door het Sportcomité.

 

 

 

C. Procedure.

Het voorstel tot minnelijke schikking wordt bekendgemaakt in het verslag dat

regelmatig door de Raad van Bestuur per e-mail zal worden toegestuurd aan alle

daartoe aangestelde clubverantwoordelijken.

Wanneer een voorstel tot minnelijke schikking niet wordt aanvaard dient hoger beroep

te worden aangetekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 51.

Dit hoger beroep zal worden behandeld door het Sportcomité.

Het Sportcomité

 

A. Samenstelling

Het wordt samengesteld uit twee clubverantwoordelijken van telkens twee andere clubs en twee scheidsrechters.

De opgeroepen clubleden en scheidsrechters worden persoonlijk uitgenodigd.

De voorzitter is lid van de Raad van Bestuur en wordt bijgestaan door de secretaris.

 

B. Onverenigbaarheden

De opgeroepen clubleden hebben geen bevoegdheid over strafzaken waarbij hun club of leden ervan betrokken zijn. Bestuursleden die geschorst zijn voor officiële functies hebben geen recht op zitting in het strafcomité.

 

C. Bevoegdheden

Het sportcomité behandelt in eerste aanleg volgende zaken :

- incidenten, laakbare feiten en betwistingen die zich voorgedaan hebben tijdens de wedstrijden en waarvan de scheidsrechter verslag heeft opgemaakt

- wangedrag van spelers bestraft met een rode kaart waarbij in de strafnormen wordt voorzien in een bestraffing van meer dan 8 speeldagen

- klachten ingediend overeenkomstig het artikel 51 van het reglement

Het sportcomité behandelt het hoger beroep tegen de voorstellen van minnelijke schikking uitgaande van de onderzoekscommissie.

 

D. Procedure

 

Men kan slechts geldig vergaderen, indien drie leden en de voorzitter aanwezig zijn.

Het comité beoordeelt de gerapporteerde feiten of overtredingen, die worden gesanctioneerd aan de hand van een vooraf vastgesteld barema.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking is beslist de voorzitter.

Verplaatsingskosten van scheidsrechters zijn ten laste van de aansprakelijke club.

 

 

E. Sancties

- een beschuldigde, die ongemotiveerd afwezig is wordt dubbel bestraft ;

de afwezigheid van een beschuldigde wordt als gemotiveerd aanvaard indien de

voorzitter van het Sportcomité minstens 2 dagen op voorhand werd ingelicht en

hem een geldig verklaard attest wordt afgeleverd voor de zitting,

- het opleggen van schorsingen van beperkte of van onbeperkte duur.

- verslagen tegen afgevaardigden of commissarissen geven tevens aanleiding tot een bijkomende geldboete, aangepast aan de ernst van de uitgesproken straf. Het bedrag ervan wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

- voorstellen tot schrapping van leden of clubs worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

- bijkomende straf in geval van wangedrag tijdens de zitting.

- clubs worden bestraft met een boete van 25,00 euro wanneer er geen clubverantwoordelijke werd afgevaardigd naar de zitting van het sportcomité.

 

Art. 56 - Het Beroepscomité

 

A. Samenstelling

Het aantal leden van het Federaal Beroepscomité van het KBLVB bedraagt

maximaal 3 leden van de KBLVB en minstens 2 leden van het MTSA ( andere dan

zetelend in het sportcomité en te kiezen uit 4 vaste kandidaat-leden).

Het F.B.C. zal vergaderen te Aalst volgens de noodwendigheden en dit op verzoek van de Raad van Bestuur van het MTSA of het sportcomité van het MTSA.

Alle personen en clubs, die betrokken zijn bij de zaak, zullen minstens 8 kalenderdagen

van tevoren worden opgeroepen door de secretaris van het comité.

Alle betrokkenen worden persoonlijk opgeroepen en hun sportvereniging wordt via de secretaris van de club geïnformeerd.

Binnen dezelfde termijn als deze voorzien voor het hoger beroep, moet een borgsom van 50,00 € worden gestort op rekening nr. BE 65 7344 2728 4096 van de KBLVB.

 

B. Bevoegdheden

- wanneer een uitspraak van het sportcomité niet wordt aanvaard dient hoger beroep

te worden aangetekend, overeenkomstig de bepalingen van artikel 51, bij het

Beroepscomité.

- beoordeling in laatste aanleg van alle zaken vatbaar voor beroep.

 

C. Sancties

- iedere opgeroepene moet zich persoonlijk aanbieden op straf van boete waarvan

de Raad van Bestuur het bedrag bepaalt

- verwerpen van het beroep, met de mogelijkheid van bijkomende sancties bij onvoldoende motivatie of van onvoldoende sanctionering in eerste aanleg.

- aanvaarding van het beroep met gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de straf.

- Verplaatsingskosten van scheidsrechters zijn ten laste van de aansprakelijke club.

 

 

 

Art. 57 - Onttrekking

 

A. Onttrekking is een cassatieprocedure die wordt gevoerd voor de Raad van Bestuur van

de KBLVB ingeval van inbreuk op de reglementering en door het Regionaal Uitvoerend

Comité ingeval van een nieuw feit.

Er wordt enkel geoordeeld of er procedure- of vormfouten werden gemaakt door het

Beroepscomité of er zich een nieuw feit heeft voorgedaan sedert de laatste beslissing.

In voorkomend geval wordt de zaak teruggestuurd naar het betrokken comité voor

herbehandeling.

 

 

B. Elk verzoek tot onttrekking moet :

- ondertekend worden door twee bestuursverantwoordelijken,

- met redenen worden omkleed en eventueel vergezeld van de gewaarmerkte

bewijsstukken,

- binnen de 6 kalenderdagen na de mondelinge of schriftelijke aanzegging of van een algemene publicatie van het gelaakte besluit of het te weten komen van een nieuw feit per gewone zending worden verstuurd naar het federaal bondssecretariaat van de KBLVB.

 

Het indienen van een verzoek tot onttrekking aangaande een kwestie schorst de

uitwerking van het genomen besluit niet.

 

  1. Een borgstelling van 75,00 € moet binnen dezelfde termijn als het ingediende

verzoek tot onttrekking worden gestort op rekening nr. BE 65 7344 2728 4096 van

de KBLVB.

 

Art. 58 - Slotbepaling

 

Door kennisgeving van dit reglement is iedere club, die aangesloten is of aansluit bij het M.T.S.A.-verbond gehouden dit ten alle tijde na te leven en te eerbiedigen.

 

AANHANGSEL 1 : Strafnormen.

 

 

1. Algemeen.

 

De strafnormen dienen als leidraad voor de Onderzoekscommissie ( welke de minnelijke schikkingen voorstelt tot 8 speeldagen ) en het Sportcomité ( vroegere Strafcomité ).

 

Na elke uitspraak wordt duidelijk de periode van schorsing bepaald.

 

Uitsluiting voldoende kan enkel worden beslist in de volgende gevallen :

- in het scheidsrechtersverslag geeft de scheidsrechter zijn vergissing toe,

- het gaat om een ten onrechte uitgesloten speler,

- de opgegeven reden voor de uitsluiting raakt kant noch wal,

- het sportcomité spreekt zich unaniem uit.

 

Indien iemand wordt geschorst voor alle officiële functies op het terrein, zal worden gepreciseerd of betrokkene eveneens als speler wordt geschorst.

 

2. Verzwaring van de schorsingen.

 

Wanneer iemand tijdens hetzelfde seizoen meerdere keren wordt gestraft, zal de schorsing telkens verzwaard worden met 1/3de van het totaal van de voorgaande straffen, waarbij gedeelten van speeldag verwaarloosd worden.

 

De schorsing van een kapitein van een ploeg zal worden verhoogd met 1 speeldag indien de schorsing niet meer dan 4 speelweekeinden bedraagt ; in de andere gevallen wordt de schorsing verhoogd met 2 speeldagen.

Deze bepaling is evenwel niet van toepassing voor een uitsluiting wegens ‘2 gele kaarten’ in dezelfde wedstrijd.

 

De schorsing van een uitgesloten speler zal worden verhoogd met 1 à 2 speeldagen indien de uitsluiting gepaard ging met moeilijkheden bij het verlaten van het terrein.

 

3. Vermindering van schorsingen.

 

Bij schorsingen, waarvan volgens de geldende strafnormen de duur geen 8 speeldagen overschrijdt, kan de Onderzoekscommissie en het Sportcomité de vermindering van de schorsing in overweging nemen voor spelers die in het lopende seizoen de vijf voorgaande seizoenen in het MTSA actief waren als speler en in die periode geen enkele schorsing hebben opgelopen.

Deze vermindering mag nooit meer dan de helft van de naar de normen voorziene strafmaat behelzen en blijft als voorwaardelijke schorsing ingeschreven gedurende één jaar van datum tot datum.

 

4. Toelichtingen.

 

 

Handtastelijkheid : slaan, schoppen of toedienen van een kopstoot.

 

Feitelijkheid : elke vorm van geweld die niet valt onder handtastelijkheden, zoals daar

zijn : duwen, trekken, contact met scheidsrechter, spuwen, werpen van de bal, gieten met vloeistof …

 

 

5. Gedrag van spelers t.o.v. de scheidsrechter of grensrechter.

 

 

Kritiek op arbitrage : 1 speeldag

 

Kritiek met belediging door woorden of gebaren : 3 speeldagen

 

Mondelinge bedreigingen, opsteken middenvinger : 5 speeldagen

 

Bedreigingen door daden

( voor de ref springen, dreigen met gebaren, … ) : 6 speeldagen

 

Spuwen : 6 speeldagen

Modder of bal schoppen of werpen : 6 speeldagen

 

Gericht spuwen, werpen of schoppen : 12 tot 16 speeldagen

 

Duwen en trekken

( zonder aanslag, ongecontroleerde actie ): 10 tot 12 speeldagen

 

Duwen en trekken

( met aanslag,

gecontroleerde actie na bvb. gele of rode kaart) : 12 tot 14 speeldagen

 

Opzettelijk kaart of

hulpmiddel ( fluitje, boekje, stylo, .. ) uit de hand slaan : 16 tot 20 speeldagen

 

Handtastelijkheid :

1ste stemming : verzachtende omstandigheden :

Ja : 22 tot 26 speeldagen

Neen : onbepaalde duur,

minimum van 3 jaar

 

 

Uitingen van racisme : 4 tot 8 speeldagen

( eventueel bijkomend )

 

Straffen kunnen worden verdubbeld indien de feiten niet tijdens de wedstrijd hebben plaatsgevonden, maar van bij de aankomst van de scheidsrechter tot de aftrap of na het einde van de wedstrijd tot een half uur erna.

 

6. Gedrag van spelers onderling.

 

 

Spelbederf of herhaaldelijk onsportief gedrag : 1 tot 2 speeldagen

 

Ruw spel, duwen of trekken : 2 tot 3 speeldagen

 

Verhinderen van een doelkans door :

- handspel, 1 tot 2 speeldagen

- duwen, trekken, obstructie,

te late sliding naar de bal 3 speeldagen

- te late sliding zonder kans de bal te spelen,

noodrem 4 speeldagen

 

Vrijwillige trap tijdens spelfase,

natrappen, elleboog : 4 tot 6 speeldagen

 

Gericht spuwen,

werpen, schoppen van aarde of voorwerp : 6 tot 8 speeldagen

 

Handgemeen, slaan, schoppen : 8 tot 12 speeldagen

Terugslaan, terugvechten als reactie : 6 tot 8 speeldagen

 

Dreigen met kopstoot : 4 tot 6 speeldagen

Kopstoot : 10 tot 14 speeldagen

 

Uitingen van racisme : 3 tot 6 speeldagen

( eventueel bijkomend )

 

 

7. Gedrag van spelers t.o.v. afgevaardigden, officiëlen, dragers van armband,

bondslid.

 

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 1 tot 2 speeldagen

 

Feitelijkheden : 4 tot 8 speeldagen

 

Handtastelijkheden : 10 tot 16 speeldagen

 

8. Gedrag van speler t.o.v. publiek.

 

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 1 tot 2 speeldagen

 

Feitelijkheden : 4 tot 8 speeldagen

 

Handtastelijkheden : 10 tot 16 speeldagen

 

 

9. Gedrag van een afgevaardigde of drager van een officiële armband t.o.v.

scheidsrechter / grensrechter of bondslid.

 

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 2 tot 6 speeldagen + 25 € boete

 

Feitelijkheden : 1 jaar + 50 € boete

 

Handtastelijkheden : 3 jaar + 100 € boete

 

 

10. Gedrag van een afgevaardigde of drager van een officiële armband t.o.v.

speler.

 

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 1 tot 4 speeldagen

 

Feitelijkheden : 6 maanden + 25 € boete

 

Handtastelijkheden : 1 jaar + 50 € boete

 

11. Gedrag van een afgevaardigden of dragers van een officiële armband onderling.

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 1 tot 4 speeldagen

 

Feitelijkheden : 6 maanden + 25 € boete

 

Handtastelijkheden : 1 jaar + 50 € boete

 

 

12. Gedrag van een afgevaardigde of drager van een officiële armband

t.o.v. publiek

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren : 1 tot 4 speeldagen

 

Feitelijkheden : 6 maanden + 25 € boete

 

Handtastelijkheden : 1 jaar + 50 € boete

 

13. Gedrag van publiek t.o.v. scheidsrechter of lijnrechter.

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren

Door verantwoordelijke bestuursleden 1 tot 4 speeldagen + 25 € boete

 

Feitelijkheden door MTSA –leden : 1 jaar + 50 € boete

 

Handtastelijkheden door MTSA-leden : 3 jaar + 100 € boete

 

14. Gedrag van publiek t.o.v. spelers, afgevaardigden, dragers van officiële armband.

 

Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren

door verantwoordelijke bestuursleden 1 tot 4 speeldagen + 25 € boete

 

Feitelijkheden door MTSA –leden : 6 maanden + 25 € boete

 

Handtastelijkheden door MTSA-leden : 1 jaar + 50 € boete

 

15. Boetes

 

 

Bij elke bestraffing van een speler wordt aan de club waarbij hij is aangesloten een boete opgelegd :

- voor een rode kaart : 5,00 €

- voor een gelde kaart : 2,50 €

Bij het uitspreken van een blaam, na een voorafgaande waarschuwing, wordt aan de club een boete van 2,50 € opgelegd.

Bij forfait van een club wordt deze club een boete opgelegd van 25,00 € ;

Voor forfait tijdens de laatste 5 wedstrijden van de lopende competitie wordt de club een boete van 50,00 € opgelegd.

 

AANHANGSEL 2: Reglement van de Fair Play

 

 

1)Beoordeling door de scheidsrechter met . . . / 10, waarbij rekening wordt gehouden met:

 

- de sfeer van sportiviteit van de ploeg in zijn geheel of het ontbreken ervan

- een aftrek van 2 punten per gele kaart

- een aftrek van 4 punten per rode kaart

- nul op tien kan dus in sommige gevallen

De beoordeling kan niet in negatieve cijfers, dus minimaal 0 / 10.

 

Bij de controle kan dit cijfer aangepast worden, indien de referee geen voldoende aftrek in rekening bracht voor kaarten.

 

2)Verwerven van bonuspunten

 

- er worden 3 bonuspunten toegekend indien de ploeg minimaal 8 / 10 behaalt en er geen kaarten werden gegeven

- deze worden bijgevoegd op het moment van de controle van het wedstrijdblad

 

3)Uitsluiting van clubs

- wanneer clubleden, zowel spelers als bestuursleden, een schorsing oplopen van minimaal 6 maand

4)Aftrek van 30punten
- voor alle gevallen van forfait (niet opkomen,voortijdig stoppen,enz..)is er een aftrek van -30 punten,
behalve voor forfait wegens een administratieve fout.
5)Bij forfait krijgt de tegenstrever het gemiddelde van de tot dan toe behaalde punten.
6)Bekerwedstrijden worden meegerekend tot voor de 1/8 finales.
Beloning

 

- aan de ploeg, die het meeste punten behaalt bij het einde van het seizoen wordt een waardevolle trofee toegekend

- een financiële tegemoetkoming, te bepalen door het hoofdbestuur, onder de vorm van reductie op de inschrijving voor het volgend seizoen

- een club, die ontslag neemt of die ongemotiveerd afwezig blijft bij de uitreiking van de trofee kan geen aanspraak maken op de genoemde premie